Neznalosť zákona neospravedlňuje

Je potrebné a žiadúce aby sme mali prehľad nielen v starších verziách vyhlášok ale aj v novinkách, ktoré neustále pribúdajú a dopĺňajú zákony. O revízii elektrických a elektrotechnických zariadeniach pojednáva vyhláška č. 508/2009 Z.z.. Je definovaná ako odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. A tieto takzvané revízie sa delia na viacero druhov. Poznáme východiskovú, periodickú alebo mimoriadnu revíznu prehliadku. Na vykonávanie činnosti revízneho technika musíte mať splnených viacero podmienok. Nie sú to iba platné licencie ale aj vykonané skúšky odbornej spôsobilosti. Ako výstup z meraní je platná revízna správa, ktorá sa potom uchováva a dokladá pre úradné inštitúcie. Viete ale kedy sa oplatí mať v revíziách jasno a prečo vlastne treba revíznu skúšku absolvovať? Jedným z dôvodov je dokladovanie pre stavebný úrad.

revízie slúžia na bezpečnosť

Kolaudácia budovy so sebou nesie aj určité povinnosti. Kolaudácia je vlastne zaradenie nehnuteľnosti do užívania s istotou, že nie je zdraviu nebezpečná. Ďalšou nemenej podstatnou realitou je poistenie nehnuteľnosti. Keďže nikdy nevieme čo nám osud do života prinesie, je namieste myslieť aj na poistenie nehnuteľnosti. Zmluva o poistení ale pri škodovej udalosti nemusí stačiť. Ak ste zanedbali kontroly a revízie v odporúčaných intervaloch, môže sa stať, že poisťovňa Vám poistné plnenie nevyplatí.

revízny technici sú riadne vyškolený v novej legislatíve

Treba na to myslieť pri revíziách komína aspoň raz ročne. Rovnaká sadzba platí pre kotol – aj jeho prehliadku treba vykonať raz ročne. Bleskozvod musí mať revíziu raz za štyri roky a k podobnej dobe radíme aj revíziu elektroinštalácie. Tá musí prebehnúť minimálne raz za päť rokov. https://www.csfd.cz/film/519899-10-rokov-lasky/komentare/ Je preto dôležité nič nezanedbať. Jednoducho oslovíte niektorého z odborníkov. Ideálne s viacročnými skúsenosťami a určitou históriou. Revízie elektrických zariadení vyhláška Interlogic.sk – technik musí byť znalý aktuálnej legislatívy. Revízia nemá totiž iba informačný charakter, ale dokáže odkryť aj nedostatky a tie je možné včas odstrániť. Na stránkach www.interlogic.sk nájdete firmu vykonávajúcu revízie pedantne a výstupy sú kvalitatívne na vysokej úrovni.